دبستان دوره دوم روشنگر | منطقه دو تهران

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

معرفی گروه مطالعات اجتماعی

167 دفعه
  اهداف درس تعلیمات اجتماعی دبستان پایه ی چهارم: 3 درس تاریخ، جغرافی و مدنی به تفکیک بیان شده است.…